تجلیه و رفع زنگار قلب

متن خلاصه سخنرانی جلسه  93/3/15
موضوع: تجلیه و رفع زنگار  قلب
قلب هم زنگار می بندد. زنگار بستن حکایت  از تاریکی و کدورت قلب دارد.
راههای جلا دادن به قلب زنگار بسته، بنابر آیات و روایات : 1ـ یاد مرگ
(ذکر الموت) ، رفتن به قبرستان و زیارت اهل قبور ( حدیث معروف موتوا قبل
ان تموتوا : بمیرید قبل از رسیدن زمان مرگ. به این مفهوم که "آمادگی"
برای مردن قبل از رسیدن زمان مرگ باید حاصل شود) 2ـ یاد و ذکر خدا، شامل
ذکر زبانی و عملی (یکی از نمودهای ذکر عملی صبر عند المعصیه : استقامت در
مقابل گناه است) 3ـ تلاوت قرآن (تلاوت قرآن عزت می آورد، توصیه استاد
مهدوی روزی حداقل یک صفحه تلاوت قرآن با معنی)  4 ـ  شنیدن معارف و موعظه
دل را نرم  می کند 5ـ استغفار کردن

/ 0 نظر / 46 بازدید